Vedtægter for Havnsø Vandværk kan hentes her.


VEDTÆGTER

FOR

HAVNSØ VANDVÆRK

navn og hjemsted

§ 1

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand- forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsomde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningssrgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer


§ 3

Enhver, der har lovlig adkomst til fast ejendom i forsyningsomdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kalundborg Kommune godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet ved dødsfald med- lemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant- stiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


udtden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikkelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsomde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. danne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.

generalforsamling

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling re opført på dagsordnen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

-   Valg af dirigent

-   Bestyrelsens beretning

-   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

-   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

-   Fastsættelse af takstblad

-   Fastsættelse af løn og honorar til bestyrelsen

-   Behandling af indkomne forslag

-   Valg til bestyrelsen

-   Valg af bestyrelsessuppleanter

-   Valg af revisorer

-   Valg af revisorsuppleant

-   Eventuelt

Valg af revisorer, sker blandt medlemmerne for 2 år af gangen.

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun en kritisk revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tillde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


Hvert medlem har én stemme


stemmeret og afstemninger

§ 9


Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderlig en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmeligt afstemning.bere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afrelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst ⅔ af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær

generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved ⅔ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen


§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet formand og 1 bestyrelsesmedlem lges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter som, ved afgang fra bestyrelsen, tiltræder efter opnået stemmetal. danne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift

ansætte fordent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og rer forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tillde af vandspil og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura, dog max. 5.000 kr.

regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 29. juni 1961, og sidst ændret på generalforsamlingen den 15-8-2008

De træder i kraft den 15-8-2008

Referent Formand Dirigent

Anders Skafte

Hans Jensen

Bent Skriver

Generalforsamling

afholdes på

Havnsø væksthus paradisvej 8

d. 29/4 2023 kl. 10.00